/ Fugle på Tunø 2006

Fugle på Tunø 2006

I pinsen i år foretog min kone og jeg vores traditionelle optælling af ynglefugle på Tunø, idet vi først og fremmest koncentrerede os om tejst og stormmåge. Sammenlignet med sidste år udviste optællingstallene for tejst en relativ stor men umiddelbart uforklarlig tilbagegang.
Ved Sdr. Klint var der 25 par (i 2005 28 par) og ved Ndr. Klint blot 20 par (i 2005 32 par) altså i alt 45 par mod sidste års 60 par.
Også for den anden karakterfugl ved klinterne - stormmåge - var der tilbagegang; sidste år optaltes 254 par i år 230 par. Det er dog ikke ukendt, at yngletal kan svinge noget fra år til år bl.a. på grund af forskellige klimatiske faktorer.
Tejsten er klart Tunøs specialitet på fuglefronten, og det er derfor også naturligt, at den omtales særskilt i den nye pjece: "Tunø - Den bilfrie ø i Kattegat". Men det lidt ærgerligt, at der ikke er foretaget en mere grundig researche. Tunø er ikke et af de tre eneste steder i Danmark, hvor der yngler tejst.
Tejst yngler omkring 15 steder i Danmark; største koloni er ved Hirsholmene, der rummer omkring halvdelen af den danske bestand på omkring 1.100 par.
Målt i antal par ligger Tunø derimod på en tredje eller fjerde plads i Danmark.
Som ornitolog er det altid spændende at besøge øer, da de tit byder på overraskelser.
2006 blev ingen undtagelse! 
Nær campingpladsen blev vi om morgenen og om aftenen d. 3. juni mødt af følgende gentagende lyd: "Pleased to meet you". Og der var ikke tale om en forvildet engelsk turist, men derimod om den karakteristiske, melodiske sang fra karmindompap, som netop rytmemæssigt kan sammenlignes med denne engelske sætning.
Karmindompap er en østlig art, der i Danmark næsten udelukkende træffes ved kysterne, bl.a. er den registreret som ynglende på Samsø og flere steder langs Djurslands kyst.
Det er dog antagelig første gang, at arten er truffet på Tunø. Desværre var den allerede forsvundet dagen efter, så det har nok blot været tale om en tilfældig strejfer.
Men det er i årene fremover værd at holde øje (eller øre) med arten, da Tunø opfylder artens foretrukne biotopkrav med bevoksninger af tæt krat afvekslende med åbne partier med græs- og urtevegetation.
Atter i år var der både rørhøg og skovsneppe i mosen og - lidt uden for fugleverdenen - et flot kor af kvækkende grønbrogede tudser i gadekæret. 

Søren Højager 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk