/ Fugle på Tunø 2007

Fugle på Tunø 2007

En forandret ø
Siden sidste års ynglefugle-tælling er det sket meget på Tunø såvel positivt som mindre positivt. Til det første hører oprensningerne af øens vand-huller, etablering af et nyt vandhul mellem gadekæret og Mosen samt træfældningerne ved gadekæret og ved Stenkalven
Af Søren Højager
Til det mere problematiske hører naturens egne voldsomme indgreb specielt langs nordkysten. Selvfølgelig er det spændende at følge konsekvenserne af naturens kræfter, men Ndr. Klint må nu efter min opfattelse gerne bevares i nuværende omfang.

Det var forventeligt, at skredene i klinterne ville påvirke yngletallet for tejst og stormmåge i uheldig retning, men heldigvis er det ikke gået så skidt endda. I alt blev der talt 52 par tejst mod 45 par sidste år men hele 60 par i 2005. Af stormmåge blev optalt 215 par mod 230 par året før. Endelig var der som sædvanlig nogle enkelte par sølvmåger ved begge klinterne. Tilsyneladende tilpasser klinternes ynglefugle sig lynhurtigt til de nye forhold og til de nye redeplaceringsmuligheder. Mosens specialitet, skovsneppen, lod sig både se og høre, og efter et par forgæves eftersøgninger kom også rørhøgen på fuglelisten. Så også i Mosen er alt vel. 

Lidt malurt i bægeret
Tunø Beboerforening, Tunø Færgen og Odder Turistbureau fortjener stor ros for den meget smukke og informative pjece, som de har lavet om Tunø. Men, for der er et men. Når der nu gøres så meget ud af den informative side, er det ærgerligt, at oplysningerne om flora og fauna ikke er helt korrekte. 
Jeg anførte sidste år i Tunø Avis, at Tunø ikke er et af de tre steder i Danmark, hvor der yngler tejst. I 2006 var der således ca. 16-18 kolonier i Danmark med i alt 1.084-1.252 par. Kolonierne på Tunø udgør derimod tilsammen landets 5. største koloni. - Det er rigtigt, at der er gøgeurter med plettede blade, men der er ikke tale om arten plettet gøgeurt men derimod maj-gøgeurt.
Endelig er agerhøne ikke særlig almindelig, og den bør ikke fremhæves sammen med rådyr, harer og fasaner, som man ofte ser. Der anføres til sidst en række arter, der kan ses i vinterhalvåret; om toppet skallesluger står, at der er en lille ynglende bestand. Det samme gælder en af de andre nævnte arter nemlig edderfugl, der yngler fåtalligt ved både Sdr. og Ndr. Klint. 

Søren Højager 

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk