/ Optælling af fugle i 2003

Optælling af fugle i 2003

Årets pip!

Også i år har min kone og jeg tilbragt nogle dage på Tunø med fugleoptællinger i øvrigt i det mest optimale vejr, man kunne tænke sig. Hovedformålet med besøget er de ynglende tejste. Årets resultat blev 29 par på Nørreklint og 25 par på Sønderklint altså stort set status quo. 

Af Søren Højager

 


Siden stigningen i antallet af ynglefugle i begyndelsen af 90'erne har der kun været mindre forskydninger i det samlede antal, men derimod lidt større forskydninger, når man betragter de to klinter hver for sig. Der er en tendens til, at når antallet stiger på Nørreklint, falder det på Sønderklint og omvendt (se figuren).
Den samlede ynglebestand i Danmark ligger omkring 1.100 par med største koloni på Hirsholmene, hvor der yngler ca. 700 par mellem stenene på molerne. Tunø kommer ind på en flot 4. plads regnet efter størrelse. 
Den anden karakterfugl ved klinterne er stormmågen, som fortsat øger i antal. 
Ved Nørreklint er der i år 145 par en forøgelse på 30 par i forhold til sidste år.
Helt så godt ser det ikke ud ved Sønderklint. 57 reder blev set mod 60 året før, men underligt nok var næsten alle reder uden æg og unger til trods for, at der på stranden sad masser af gamle fugle, som rettelig burde varetage yngelplejen. En eller anden forstyrrelse må have fordrevet mågerne fra rederne. Hvem eller hvad kan jeg ikke vide, men mens vi besøgte Sønderklint strejfede en løstgående hund rundt midt i den del af kolonien, der ligger på de mindst stejle dele af klinten. Og dagen efter sås samme hund samme sted!
Den behøver ikke være årsag til miseren, men det er under alle omstændigheder utilgiveligt blot at lade sin hund strejfe rundt på må og få på en ø med ynglefuglekolonier og samtidig en stor bestand af rådyr. Hunde skal altid føres i snor i sårbare naturområder. - Foruden stormmågen sås ved begge klinter et par ynglende sølvmåger.
Efter klinterne er mosen det mest spændende naturområde på øen.
Sidste år kunne jeg berette om, at skovsneppen var vendt tilbage til mosen. Den har åbenbart befundet sig vel, for også i år kan dens særprægede piste- og knortelyde høres fra en territoriehævdende fugl. Den særegne lydkulisse opleves bedst en stille sommeraften mellem kl. 21.30 og 23.00 fra den nord-syd gående sti mellem byen og skoven. 
Samme sted kan man opleve rørhøgen, når den flyver lavt over rørskoven på jagt efter bytte. I år er hannen i øvrigt meget markant i farverne, en rigtig flot gammel fugl. 

Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk