Tunø Avis / Vedtægter for Tunø Avis

Vedtægter for Tunø Avis

1.1 Foreningen er stiftet den 5 december 1994 og foreningen navn er Tunø Avis
    1.2 Foreningen har hjemsted på Tunø, i Odder kommune

§ 2 Formål
     2.1 Foreningen Tunø Avis formål er at virke for oplysning og fri meningsdannelse på Tunø. Formålet søges opnået gennem udgivelse af Tunø Avis og andre aktiviteter der efter den til enhver tid siddende bestyrelses skøn er forenelig med foreningens formål

§ 3 Medlemmer 
    3.1 Som aktivt medlem kan optages alle med fast bopæl på Tunø og dernæst kan alle andre optages, som støttemedlemmer.

§ 4 Generalforsamling 
    4.1 generalforsamlingen er foreningen Tunø Avis højeste myndighed
    4.2 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar eller marts mdr. på Tunø
    4.3 Indkaldelse til generalforsamling såvel ordinær som ekstraordinær skal sker med mindst 14 dages varsel.
Indkaldelsen annonceres i Tunø Avis
    4.4 Forslag som ikke er påført dagsorden vil ikke kunne komme til afgørelse, hvorfor eventuelle forslag fra medlemmerne til den ordinære generalforsamling skal afgives til bestyrelsens formand inden 7 dage før generalforsamlingen
    4.5 Dagsorden for generalforsamlingen skal omfatte
       1. Valg af dirigent og referent
       2. Bestyrelsens beretning ( Formanden )
       3. Fremlæggelse af regnskabet ( kasseren ) Med revisionens påtegning
       4. Fastsættelse af kontingentet
       5. Valg af medlemmer til bestyrelsen Jfr. § 6.2 og § 6.3
       6. Valg af 2 suppleanter
       7. Valg af revisor
       8. Behandling af eventuelle indkommende forslag
       9. Eventuelt
    4.6 Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes når mindst 15 aktive medlemmer skriftelig fremsætter krav herom til bestyrelsen, bilagt en skriftelig dagsorden
    4.7 Såfremt ekstraordinær generalforsamling begæres afholdt i overensstemmelse med § 4.6 skal generalforsamlingen afholdes senest 4 uger efter anmodningens fremsættelse og dagsorden skal averteres ved indkaldelsen i Tunø Avis eller kalenderen.

§ 5 Stemmeret og afstemning
    5.1 Hvert aktivt medlem af foreningen har én stemme
    5.2 De i § 3.1 Nævnte støttemedlemmer kan ikke vælges til bestyrelsen men har ret til at overvære generalforsamlingen og ret til at ytre sig, men har ikke stemmeret
     5.3 Såfremt et aktivt medlem fremsætter krav om skriftelig afstemning, ved personvalg skal det gennemføres
     5.4 På ordinær og ekstraordinær generalforsamling, træffes afgørelser ved simpelt stemmetal
     5.5 Til beslutning om vedtægtsændring, kræves, at 1/3 af foreningens aktive medlemmer er repræsenteret på generalforsamlingen og forslaget vedtages med 2/3 af de afgivende stemmer.
Er der ikke på generalforsamlingen repræsenteret en 1/3 af de aktive stemmer, men forslaget er vedtaget med 2/3 af de afgivende stemmer indkalder bestyrelsen, straks til en ekstraordinær generalforsamling jfr. § 4.3 hvor forslaget kan vedtages med 2/3 af de angivende stemmer uden hensyn til antallet af fremmødte aktive medlemmer.

§ 6 Bestyrelsen
     6.1 Foreningen Tunø Avis ledes af en af generalforsamlingen valgt bestyrelse på 7 medlemmer 
     6.2 Bestyrelsen vælges blandt Tunø Avisen aktive medlemmer for 3 år ad gangen, idet der hvert år afgår skiftevis 2,2, og 3 medlemmer
     6.3 Genvalg kan finde sted
     6.4 Bestyrelsen vælger selv formand, næstformand og sekretær, ansvarshavende redaktør af Tunø Avis
     6.5 Bestyrelsen er ansvarlig for den daglige drift i overensstemmelse med vedtægter og den ansvarlige redaktør træffer den endelige afgørelse om alle redaktionelle anliggender på Tunø Avis
     6.6 Bestyrelsen har ansvaret for regnskabet og foranlediger udarbejdet årsregnskab
     6.7 Bestyrelsen afholder bestyrelsesmøde hver anden mdr. med en dagsorden, hvor det fremgår hvem der har deltaget
     6.8 Ved afgang fra Bestyrelsen indtræder en suppleant i det afgående medlems valg periode

§ 7 Tegningsret
     7.1 Foreningen tegnes af den samlede bestyrelse

§ 8 Regnskaber 
     8.1 Foreningens regnskabsår løber fra 1 januar til 31. december
     8.2 Årsregnskabet revideres af den valgte revisor
     8.2 Årsregnskabet underskrives af Bestyrelsen og revisoren

§ 9 Opløsning 
     9.1 Nedlæggelse af Foreningen Tunø Avis kan kun ske ved en normal indvarslet generalforsamling, hvor nedlæggelse er et selvstændigt punkt på dagsorden og hvor mindst ¾ af de aktive fremmødte stemmer for.
Ved nedlæggelse af foreningen Tunø Avis overgår eventuelle aktiver til Tunø Fonden 

Vedtaget den 5 december 1994
Ændret den 11 marts 2000 og ændret den 17 februar 2001.
Ændret og revideret den 8.marts 2003 
Webmaster Knud Madsen  | Tlf.: 30 27 33 42 | hvidebo@mail.dk